Návštěvní řád Fortuna Areny | SK Slavia Praha
Více

Návštěvní řád Fortuna Areny

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vydaná společností Eden Arena, a.s., U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 29413001 (dále jen „vlastník“), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu FORTUNA ARENA (dále jen „Aréna“ nebo „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.

2. Účelem Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví, majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno, ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v Aréně konat. Cílem Návštěvního řádu stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Aréně potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto Návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 6 čl. 3.

3. Aréna se nachází v městské části Praha 10 - Vršovice, mezi ulicemi Vladivostocká a Pod Altánem, uzavřeném na západní straně ulicí U Slavie.

4. Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.

§ 2 Aréna

1 Aréna slouží veřejnosti k pořádání společenských akcí (fotbalové zápasy, koncerty atd.) a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její vlastník.

2. Veřejnost může do areálu Arény vstupovat pouze se souhlasem vlastníka, výhradně v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím vlastníka stadionu, a pouze při dodržení podmínek stanovených tímto Návštěvním řádem.

3. Tento Návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Arénu využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel, jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě vlastníka Arény je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též policie.

§ 3 Pobyt v Aréně

1. V Aréně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku vystavenou Vlastníkem nebo jím oprávněnou či pověřenou osobou anebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu na stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Arény má povinnost na žádost vlastníka, pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v Aréně, bude z Arény vyveden. Při opuštění Arény ztrácí vstupenka svou platnost; totéž platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na akci pro konkrétní hrací den.

2. Aréna je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce, do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno vlastníkem Arény z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. V případě sportovních utkání na stadionu jsou fanoušci a příznivci hostujícího týmu povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném vlastníkem Arény pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně policie.

4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).

5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce. Toto opatření nezakládá nárok/povinnost na snížení/doplatek vstupného.

6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetek nacházející se v Aréně, ztrácejí oprávnění k pobytu v Aréně a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru Arény.

7. Provozovatel je oprávněn při rizikových akcích prodávat vstupenky pouze po předložení průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas popř. řidičský průkaz), kdy údaje o datu narození a jménu držitele vstupenky budou vytištěny na vstupenku. Vstup do Areny bude poté při vstupní kontrole umožněn pouze po předložení průkazu totožnosti, kdy se údaje na průkazu musí shodovat s údaji vytištěnými na vstupence popř. na permanentní vstupence.

8. Návštěvník bere na vědomí a vstupem na Stadion souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn v rámci pořádané Akce pořídit a dále zpracovávat obrazový či zvukově obrazový záznam (zejména fotografický, video či audio-video), který může zachycovat také Návštěvníka. Tento záznam je pořadatel oprávněn používat ke svým marketingovým a jiným obdobným účelům. Návštěvník nemá právo na jakoukoli odměnu či jiné plnění v souvislosti s pořízením, zpracováním a využitím obrazových či zvukově obrazových záznamů.

9. Návštěvník bere na vědomí, že na části prodejních stánků v rámci areálu Stadionu je možné provádět platby pouze bezhotovostním stykem a na části též i platbami v hotovosti. (viz plánek stánků Stadionu umístěný v koridoru či na webových stránkách).

§ 4 Vstupní kontrola/prohlídka

1. Každý návštěvník je při vstupu do Arény povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v Aréně na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad. Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je návštěvník povinen při vstupu do Arény i kdykoli během pobytu v Aréně prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z Arény vyveden, případně do Arény nevpuštěn.

2. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenky je zakázáno. Držitelům takovéto vstupenky bude vstup do areálu odepřen. Vstupenka se nevyměňuje, zaplacené vstupné se nevrací. Plné znění týkající se pravidel používání vstupenky je na zadní straně každé legálně zakoupené vstupenky.

3. Každý návštěvník je povinen strpět vstupní kontrolu a prohlídku při vstupu na stadion a kdykoli během pobytu na stadionu provedenou příslušníky pořadatelské nebo bezpečností služby, jakož i policie. Tato vstupní kontrola a prohlídka je zaměřena zejména na dodržování zákazu vnášení předmětů dle tohoto Návštěvního řádu a minimalizaci rizik. Vstupní kontrola a prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout, a to i při použití technických prostředků osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek nebo z důvodu vnášení zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci.

4. Do prostoru Arény je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob pobývajících v areálu a jejich majetku. O zákazu vnášet takové předměty do Arény je z pověření vlastníka stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech osoba zmocněná vlastníkem.

5. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Arény, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto Návštěvního řádu nebo se odmítnou podrobit vstupní kontrole či prohlídce nebude umožněn vstup do Arény, případně budou z Arény vyvedeny. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do Arény i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup do Arény také osobám, kterým byl ze strany některého z českých fotbalových klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup do Arény, nemají nárok na vrácení vstupného.

6. Vstup na stadion je pracovníkům zaměstnaným v areálu umožněn nepřetržitě.

7. Pro účely zásobování a dodavatelům je vstup na stadion umožněn vstupem č. 1 z ulice U Slavie a podzemními garážemi z ulice Vladivostocká.

8. Akreditovaným návštěvníkům – novinářům je vstup na stadion umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem areálu. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.

§ 5 Chování v Aréně

1. Každý návštěvník Arény je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Arény, jejího vybavení či k poškozování majetku či zdraví jiných osob, a dále je v Aréně povinen zachovávat čistotu a pořádek.Každý návštěvník je dále povinen svým chováním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby při sledování akce, která v Aréně právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci Arény jsou povinni při svém pobytu v areálu Arény respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník, dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru Arény bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden, přičemž takto vyvedený návštěvník nemá nárok na vrácení vstupného.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z Arény musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník Arény je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Arény a v prostoru Arény u sebe uchovávat následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 • rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, zejména samolepky,
 • zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 • zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně,
 • láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice, kočárek, autosedačka či helma/přilba,
 • ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpalovacích zařízení,
 • tyče (i takové, které jsou určeny pro vlajky), transparenty včetně transparentů obsahujících žádosti o dresy hráčů, s výjimkou výslovně uděleného souhlasu vlastníka,
 • mechanicky či jinak poháněné nástroje způsobující hluk; o výjimce z tohoto zákazu (např. pro choreografii a fandění) rozhoduje vlastník,
 • alkoholické nápoje, drogy jakéhokoli druhu, toxické a omamné látky,
 • zvířata (s výjimkou slepeckých, asistenčních a služebních psů, a to pouze v případě výslovně uděleného souhlasu vlastníka),
 • laser ukazovátka či podobná elektronická zařízení,
 • kufry, velké tašky, batohy,
 • fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou předchozího výslovně uděleného souhlasu vlastníka Arény,
 • vlastní jídla a nápoje s výjimkou jídel prokazatelně zakoupených u prodejců organizovaných vlastníkem nebo nájemcem stadionu, kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními dietními požadavky a alergiemi, které návštěvník prokáže.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

 • vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární, urážlivé, provokativní nebo dobrým mravům odporující gesta, slogany či zobrazení,
 • lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • vstupovat nebo se pokusit vstoupit do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů, administrativní budova) resp. Vstupovat do oblastí, kam návštěvník nemá platné povolení (vstupenku),
 • házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 • zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (zejména ohňostroje, světlice, dýmovnice, dělbuchy aj.),
 • ničit zařízení a vybavení Arény,
 • bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží,
 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty v Areně,
 • konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Arénu jinou cestou, zejména odhazováním věcí a odpadků,
 • jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
 • jakýmkoliv způsobem pro komerční účely pořizovat či užívat bez předchozího písemného souhlasu vlastníka fotografie a/nebo zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru Arény, tak z průběhu akce,
 • překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,
 • porušovat uložený zákaz vstupu do Arény,
 • kouřit nebo používat elektronické cigarety v prostorách Areny. Dojde-li k porušení tohoto zákazu, může být návštěvník pořadatelskou nebo bezpečnostní službou vyzván, aby v tomto jednání nepokračoval nebo aby prostor opustil. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout,
 • napadat/ohrožovat ostatní návštěvníky Arény, osoby vykonávající funkci pořadatele akcí (tj. členy pořadatelské a bezpečností služby jakož i policie) nebo představitele UEFA, FAČR a SK Slavia Praha – fotbal a.s.,
 • zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu,
 • znemožňovat ostatním návštěvníkům volný pohyb po Aréně, zejména pak blokovat schody vedoucí z koridorů na ochozy,
 • shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu organizátor soutěže a Klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití.

3. Každý, kdo poruší nebo se pokusí porušit jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, a to včetně zákazů či omezení plynoucích z ustanovení § 6 odst. 1 a/nebo odst. 2 tohoto Návštěvního řádu, je povinen za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 tohoto Návštěvního řádu, ledaže pro takovéto porušení nebo pokus o porušení vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty již pořadateli akce konané v Aréně. Smluvní pokuta je splatná na výzvu vlastníka, a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Seznámením se s tímto Návštěvním řádem bere návštěvník na vědomí a souhlasí s tím, že výše smluvních pokut dle § 6 odst. 4 tohoto Návštěvního řádu je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Vlastník je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v rozhodném znění, se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán.

Kromě toho je vlastník rovněž oprávněn v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na akcích pořádaných v Aréně každému, kdo poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu a/nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do Arény.

Vlastník výslovně upozorňuje návštěvníky, že:

 • v případě vhození jakéhokoliv předmětu či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu bude jednajícímu uložen zákaz vstupu do Arény nejméně na dobu 2 let, předseda představenstva může na základě žádosti osoby, které byl udělen tento zákazuložen, rozhodnout, že zákaz bude prominut po dobrovolném zaplacení částky ve výši 100.000,- Kč,
 • v případě založení ohně, zapalování či odstřelování pyrotechnických výrobků, které povede k přerušení zápasu, případně ohrozí jiné návštěvníky stadionu bude jednajícímu uložen zákaz vstupu do Arény nejméně na dobu 2 let, při opakovaní tohoto jednání bude jednajícímu uložen zákaz vstupu do Arény na dobu 10 let,
 • v případě nepovoleného vstupu nebo pokusu o vstup na hrací plochu bude jednajícímu uložen zákaz vstupu do Arény nejméně na dobu 5 let, předseda představenstva může na základě žádosti osoby, které byl udělen tento zákaz uložen, rozhodnout, že tento zákaz bude prominut po dobrovolném zaplacení částky ve výši 200.000,- Kč,
 • v případě jakéhokoliv napadení osob vykonávajících funkci pořadatele akcí nebo představitelů UEFA, FAČR a SK Slavia Praha – fotbal a.s. bude jednajícímu uložen doživotní zákaz vstupu do Arény. Doživotní zákaz vstupu do Arény bude také uložen v případě, kdy jednající napadne nebo ohrozí na životě či zdraví ostatní návštěvníky Arény

4. Každý, kdo poruší zákaz či omezení vyplývající z:

 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. c), d), e), f), h), i), k), m), n) a/nebo o) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. a), j) a/nebo l) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 1 písm. b), g) a/nebo r) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. g), j) a/nebo l) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. b), h), i) a/nebo n) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. a), e), f), k), p) a/nebo q) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 25.000,-Kč; pokud porušení zákazu zapalovat nebo odstřelovat pyrotechnické výrobky (zejména ohňostroje, světlice, dýmovnice, dělbuchy aj.), které bude součástí choreografie nepovede k přerušení zápasu nebo neohrozí jiné návštěvníky stadionu je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 • ustanovení § 6 odst. 2 písm. c), d), m) a/nebo o) Návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti uhradit vlastníku smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

5. Každý, komu byla uložena sankce dle tohoto Návštěvního řádu, je oprávněn požádat předsedu představenstva o případné odstranění tvrdosti nebo o prominutí sankce z důvodu zvláštního zřetele.

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř Arény, je povoleno jen s předchozím písemným souhlasem vlastníka.

§ 8 Práva pořadatele/Dohled

1. Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce vlastníka a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie. Práva vlastníka dle tohoto Návštěvního řádu je oprávněn, po dohodě s vlastníkem, uplatňovat také pořadatel akce. Práva pořadatele akce, a to včetně práva na náhrady škody, tím nejsou dotčena.

2. V případě, že na základě vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci či orgánu řídícího příslušnou soutěž nebude možné k určitému utkání či utkáním využít sedačku, k jejímuž užívání je majitel permanentní vstupenky/majitel permanentní vstupenky – člen Klubu Slavia oprávněn, je Slavia Praha – fotbal a.s. oprávněna vyloučit permanentní vstupenky/permanentní vstupenky – člen Klubu Slavia, jichž se opatření dotýká, z přístupu na utkání. Slavia Praha – fotbal a.s. je povinna o tomto opatření informovat majitele permanentních vstupenek/majitele permanentních vstupenek – člen Klubu Slavia na internetových stránkách www.slavia.cz s dostatečným časovým předstihem před konáním utkání. Majiteli permanentní vstupenky/majiteli permanentní vstupenky – člen Klubu Slavia nepřísluší v takovém případě nárok na poskytnutí náhradní vstupenky, slevu či vrácení ceny permanentní vstupenky/ permanentní vstupenky – člen Klubu Slavia.

§ 9 Odpovědnost za škody/vady služeb

1. Vstup do areálu Arény a užívání prostorů Arény uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za osoby mladší 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci. Vlastník odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit vlastníku nebo pořadateli.

3. Reklamace služeb se řídí reklamačním řádem pořadatele akce.

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, nebudou do Arény vpuštěny, mohou být bez náhrady vyvedeny z Arény a postihnuty zákazem vstupu do Arény za podmínek stanovených tímto Návštěvním řádem. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, může být učiněno trestní oznámení, resp. oznámení o přestupku. Osobě pobývající v Aréně na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení tohoto Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka (respektive všechny permanentní vstupenky, jejichž je taková osoba držitelem) s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu do Arény. Osoby s uloženým zákazem vstupu do Arény, které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou ve výši 50 000 Kč.

2. Jednání v rozporu s ustanoveními § 6 odst. 1 a/nebo odst. 2 tohoto Návštěvního řádu jsou ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 tohoto Návštěvního řádu postihována smluvní pokutou ve výši stanovené dle § 6 odst. 4 tohoto Návštěvního řádu.

3. Opatření podle § 10 odst. 1 tohoto Návštěvního řádu nezakládají oprávnění a vylučují nároky (např. vrácení vstupného) dotčených osob proti vlastníku nebo pořadateli akce.

4. Práva vlastníka nebo pořadatele akce zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

1. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, v rámci kterého je vlastník v roli správce osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je dostupný také na webové adrese https://slavia.esports.cz/files/Eden_Zasady-zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

§ 12 Účinnost

1.Tento Návštěvní řád Arény je účinný od 7. 6. 2024 a nahrazuje Návštěvní řád účinný od 22.4. 2023.

2. V případě fotbalových utkání Ligy mistrů a Pohárů UEFA jej doplňují také mezinárodně platná pravidla UEFA, jimž tato utkání plně podléhají. Seznámením se s tímto Návštěvním řádem každý návštěvník Arény rovněž potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil rovněž s takovýmito meziročně platnými pravidly UEFA, že jim zcela porozuměl, souhlasí s nimi, tedy s jejich obsahem a veškerými v nich stanovenými podmínkami, zavazuje se je respektovat a dodržovat a považuje je pro sebe za zcela závazné.

Schválil v Praze dne 7. 6. 2024

Ing. Jaroslav Tvrdík

předseda představenstva Eden Arena a.s.

Ing. Rastislav Takáč v.r.

1. místopředseda představenstva Eden Arena a.s.