Návštěvní řád Sinobo Stadium

(Provozní řád)

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu Eden Arena, a.s., označovaného rovněž názvem Sinobo Stadium, dále jen „Aréna“, se sídlem U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu Arény a používající zařízení Arény.
2. Aréna se nachází městské části Praha 10 – Vršovice, mezi ulicemi Vladivostocká a Pod Altánem, uzavřeném na západní straně ulicí U Slavie.
3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu arény je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Aréně vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.
4. Pojem Návštěvní řád je totožný s pojmem Provozní řád.

§ 2 Sinobo Stadium

1. Aréna slouží veřejnosti k pořádání společenských akcí (fotbalové zápasy, koncerty, atd.) a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel, společnost Eden Arena, a.s.
2. Veřejnost může do Arény vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto Návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto Návštěvním řádem.
3. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou Arénu využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Eden Arena, a.s. jakožto i pro hosty těchto osob.
4. Kromě majitele Arény je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v Sinobo Stadium

1. V Aréně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Arény má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z Arény vyveden. Při opuštění Arény ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
2. Aréna je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem EDEN ARENA, a.s. z organizačních důvodů jinak.
3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem Arény a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa, než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstup do Sinobo Stadium

1. Každý návštěvník je při vstupu do Arény povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenky je zakázáno. Držitelům takovéto vstupenky bude vstup do areálu odepřen. Vstupenka se nevyměňuje, zaplacené vstupné se nevrací. Plné znění týkající se pravidel používání vstupenky je na zadní straně každé legálně zakoupené vstupenky.
3. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
4. Do prostoru Arény je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do Arény je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
5. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Arény, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do Arény. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
6. Vstup do objektu je pracovníkům zaměstnaným v areálu umožněn nepřetržitě.
7. Pro účely zásobování a dodavatelům je vstup do objektu je umožněn hlavním vstupem přes recepci z ulice U Slavie uprostřed západní tribuny a vjezdem ze severovýchodu z ulice Vladivostocká.
8. Akreditovaným návštěvníkům – novinářům, je vstup do objektu je - umožněn zpravidla 2 hodiny před začátkem akce vlastním vchodem vedle hlavního vchodu do stadionu. Změna tohoto režimu je možná na základě dohody promotéra akce s provozovatelem areálu. Konkrétní režim je stanoven na základě charakteru akce.
9. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení návštěvního řádu.


Mimořádné opatření při rizikových zápasech:

10. Prodej vstupenek bude prováděn jenom na základě předložení OP, kdy údaje o datu narození a jméně držitele vstupenky budou vytištěny na vstupenku.
11. Vstup do Arény je podmíněn předložením OP, kdy údaje na OP se musí shodovat s údaji vytištěnými na vstupence.

§ 5 Chování v Sinobo Stadium

1. Každý návštěvník Arény je povinen chovat se v prostoru areálu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení v Aréně a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby při sledování akce, která v Aréně právě probíhá.
2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
3. Návštěvníci Arény jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Arény bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Arény zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) nástroje způsobující nadměrný hluk, (např. vuvuzely, řehtačky, …)
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) zvířata
k) laserová ukazovátka,
l) kufry, velké tašky, deštníky, batohy nebo fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Arény.


2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky (např. hrací plocha, vnitřní prostory, administrativní budova)
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení Arény.
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku Arény
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Arénu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru Arény, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
m) v celé Aréně kouřit
n) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně
o) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci


3. Majitel Arény je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Majitel Arény je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do Arény.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Arény je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem Eden Arena, a.s. .

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce Eden Arena, a.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání Arény uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
2. Eden Arena, a.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
3. Úrazy a škody je nutno neprodleně nahlásit pořadateli akce nebo Eden Arena, a.s. 

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Arény a postiženy zákazem vstupu do Arény. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) vůči Eden Arena, a.s. nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

1. Tento Návštěvní řád Arény je účinný od 21. 9. 2015.
2. V případě fotbalových utkání Ligy Mistrů a Evropské ligy jej doplňují také mezinárodně platná pravidla UEFA, jimž tato utkání plně podléhají.