Etický kodex | SK Slavia Praha
Více

Etický kodex

Slavia se v letošním roce hodlá ještě mnohem více soustředit na prohlubování své společenské odpovědnosti. V rámci nové strategie zveřejňuje klub znění svého etického kodexu, ve kterém se hráči i zaměstnanci zavazují hrát a chovat se v duchu zásady fair play.

Společný závazek by měl být jedním z prvních velkých kroků na cestě být opravdu společensky odpovědným klubem.

Na hřišti, na tribunách. Uvnitř i mimo ochozy FORTUNA:ARENY. Ve všech rovinách, v duchu etického kodexu Slavie, který reflektuje její hodnoty a principy, na kterých od svého vzniku stojí.

Slavia etickým kodexem prostřednictvím všech svých zaměstnanců, hráčů, trenérů, managementu a dalších pracovníků a partnerů potvrzuje svůj závazek činit vše pro to, aby v rámci její činnosti byly naplňovány nejvyšší standardy etického a morálního jednání.

Při úctě k bohaté historii Slavie. V rámci respektování odkazu jejích zakladatelů a všech jejích následovníků. Ve snaze jasně vymezit směřování a příklad Slavie jako jednoho z předních českých a středoevropských klubů.

„Slavia, jakožto multikulturní fotbalový klub, ctí lidská práva a základní svobody, odmítá a netoleruje žádné druhy diskriminace založené např. na příslušnosti k rase, etniku, pohlaví, sexuální orientaci, státu, náboženství. Slavia odmítá jakékoli projevy nesnášenlivosti, rovněž netoleruje jednání, při kterém by se kdokoli mohl cítit omezován, ponižován nebo obtěžován,“ stojí v etickém kodexu.

Slavia dbá na budování prostředí, ve kterém vládne důvěra, vstřícnost, vzájemný respekt a snaha o týmovou spolupráci.

„Za všech okolností a při maximální odpovědnosti vůči ostatním a sobě samým by proto měli jednat fair-play, ve vzájemné úctě a respektu ke všem spoluhráčům a spolupracovníkům, soupeřům, rozhodčím, partnerům klubu, rodinám a všem dalším.“

K hodnotám, k nimž se klub hrdě hlásí a chce na nich stavět své aktivity, patří také podpora dětí a mládeže, vedení ke sportu a celkovému zdravému životnímu stylu. K němu nepatří jen fyzická kondice, ale i psychická pohoda. V podpoře duševního zdraví, a to u nejen u samotných dětí a mládeže, ale i u dospělých, vidí klub velký potenciál.

Do etického kodexu se promítly všechny oblasti společenské odpovědnosti. Zaměstnanci, hráči a management tak svůj společný závazek vyjádřili také k rozvoji komunity a podpory fanoušků, kteří patří k těm nejaktivnějším v lize.

Stejně tak se stala důležitou otázka bezpečnosti nebo důsledné ochrany osobních údajů a citlivých dat. Své významné místo má v kodexu také ochrana životního prostředí.

Celé znění etického kodexu SK SLAVIA PRAHA – FOTBAL A.S. si můžete přečíst zde.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Způsoby oznamování:

  • Oznamovatel je oprávněn podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti (Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel.: 221 997 840, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, web: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/) a/nebo příslušné osobě prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného povinným subjektem SK Slavia Praha – fotbal a.s., IČ: 639 99 609, se sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3541 (dále jen „povinný subjekt“) ústně a/nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů.
  • Oznamovatel, který podává oznámení písemně tak může učinit:
      e-mailem (oznameni@slavia.cz), nebo vhozením do schránky zřízené povinným subjektem. Schránka je umístěna v recepci SK Slavia Praha – fotbal, a.s. v budově stadionu na adrese Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00 a je označená nápisem „Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)“.

Příslušné osoby

Mgr. Martin Říha Mgr. Vojtěch Černý
tel.: +420 234 129 970 tel.: +420 234 129 970
e-mail: oznameni@slavia.cz e-mail: oznameni@slavia.cz

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů.