CSR Partneři | SK Slavia Praha
Více

CSR Partneři

Slavia v rámci svých CSR aktivit spolupracuje s řadou neziskových organizací.

Nadační fond Slavie

Cílem Nadačního fondu Slavie je pomáhat a poskytovat podporu jednotlivcům či organizacím především v rámci čtyřech stanovených oblastí. Mezi ně patří pomoc onkologickým pacientům, především z řad dětí a mládeže, podpora vzdělávání, sportování dětí nebo přispění k ochraně životního prostředí. V neposlední řadě bude fond poskytovat pomoc i v případě nenadálých událostí.

https://nfslavie.cz/

Donor

Donor Je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje program podpory a psychosociální pomoci pacientům po transplantaci kmenových buněk krvetvorby a/nebo závažných akutních i chronických onemocnění, jejich rodinám a zdravotnickému personálu.

https://www.donor.cz/

Fuck Cancer

Cílem organizace je šířit osvětu v oblasti rakoviny mladistvých na základě zkušeností a silné respektované značky, jejíž spolutvůrcem může být každý. Cílem projektu je během 3-4 let vytvořit prostor, kde se propojí organizace, nadační fondy, odborníci, pacienty a jejich osobní zkušenosti na jedné platformě. Cílem je, aby se mladí ve věku nemocných, podíleli na dalších kampaních, které budou následovat a pomáhali je spoluutvářet.

https://www.fuckcancer.cz/

Nadace Leontinka

Nadace Leontinka už od roku 2005 přináší světlo do života lidem se zrakovým postižením, především dětem a mladým lidem. Pomáhá jim s integrací do běžného života v rámci vzdělání, společenských, sportovních i jiných volnočasových aktivit.

https://www.nadaceleontinka.cz/

EFDN

Organizace tvořena profesionálními fotbalovými kluby, ligami a fotbalovými asociacemi, které se angažují ve prospěch svých komunit a společenské odpovědnosti a chtějí spolupracovat a angažovat se na evropské úrovni. Cílem sítě je propagovat sílu fotbalu jako nástroje sociálního rozvoje a podporovat snahy členů sítě v jejich iniciativách využívat fotbal k oslovení různých cílových skupin v jejich komunitách.

https://www.efdn.org/

Asociace společenské odpovědnosti

Největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

https://www.spolecenskaodpovednost.cz/

Odbor přátel

Odbor přátel Slavie je fanouškovskou organizací spojující příznivce klubu SK Slavia Praha s více než 156 odbočkami a 5 000 červenobílými dobrovolníky.

https://www.odborpratel.cz/

Centrum Paraple

Centrum Paraple je česká obecně prospěšná společnost. Její činností je pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám.

https://www.paraple.cz/

Bez limitu

Projekt inovuje přístup k mladým lidem, využívá moderní i tradiční nástroje rozvoje osobnosti. Díky aktivitám posilujeme u zapojených jejich seberozvoj, sebevědomí, smysl pro odpovědnost, sebelásku a povzbuzujeme jejich solidaritu směrem k ostatním lidem a komunitě.

https://www.bezlimitu.net/

ALSA

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Jedná se o unikátní projekt, který realizujeme jako jediná organizace v České i Slovenské republice. Naším posláním je pomáhat pacientům poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, vytvořením specializované půjčovny pomůcek, rekondičními pobyty, výjezdy specialistů do domovů nemocných

https://www.zsalsa.cz/

Fotbal pro rozvoj

Platforma, která od roku 2006 spojuje organizace u nás i ve světě využívající fotbal pro vzdělávání a rozvoj. Společně organizujeme fotbalové ligy, turnaje, workshopy a kulturní akce, kde se potkávají lidé z nejrůznějších sfér se společným cílem

https://www.fotbal.je/

Loono

Tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, který skrze workshopy, školení a webináře ve školách a firmách vzděláváme veřejnost o důležitosti prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění, reprodukčním a duševním zdraví.

https://www.loono.cz/

Nadace Terezy Maxové dětem

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění cílů nadace.

https://nadaceterezymaxove.cz/

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se snaží dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit pro všechny dárce.

https://svetluska.rozhlas.cz/

Nadační fond Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá vytvářet prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka a jeho schopností, bez ohledu na jeho hendikep či znevýhodnění. Toto poslání naplňuje prostřednictvím dlouhodobých projektů Světluška a Ježíškova vnoučata a jednorázových sbírek, které pomáhají tam, kde je aktuálně potřeba.

https://nadacnifond.rozhlas.cz/

Men’s Factor

Men’s Factor vzdělávací programy pro děti které se revoluční a interaktivní formou zaměřují na problematiku šikany, násilí a dopadů jeho páchání. Během přednášky se dozvědí, jak nebezpečným situacím v první řadě předcházet, nebo pokud k násilí dojde, jak mu efektivně čelit a jak chránit sebe i ostatní. Součástí přednášek jsou i ukázky základů sebeobrany.

https://mensfactor.cz/cs/domu/

Senior Fitness

Organizace zaměřují se na vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťujeme pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi.

https://seniorfitnes.cz/

CSR partneři